Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen „Felhasználási feltételek” a www.elet-blog.hu címen elérhető oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.elet-blog.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő kezelésére külön „Adatvédelmi szabályzat” vonatkozik.

2. Érintett felek

Szolgáltató: Carbon Web Kft., székhely: 5600 Békéscsaba, Sirály köz 6. cégjegyzékszám: 04-09-012133, adószám: 24195320-2-04; szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Gyulai Törvényszék Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel; elérhetőség: [email protected]

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A www.elet-blog.hu honlapon főként életstílussal kapcsolatos cikkek jelennek meg. Emellett az oldal egyéb, kényelmi, közösségi, fórumozási szolgáltatásokat is nyújt felhasználói számára.

4. A felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához. Jelenleg az oldalon regisztrációs lehetőség nincs, de a Szolgáltató ezt a jogot fenntartja, melynek következményeképpen jelen felhasználási feltételeket módosítja.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele

A szolgáltatást regisztráció nélkül igénybe lehet venni.

6. A szolgáltatás tartalma

A közösség teljes jogú tagja jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.

Az oldal főbb szolgáltatásai:

Keresés: az oldal látogatói szabadon kereshetnek az egyes topikokban, hozzászólásokban valamint cikkek tartalmában, a mindenkori keresési opcióknak, beállításoknak megfelelően.

Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik, valamint arra, hogy a 3. pontban megjelölt cél a lehető legteljesebb mértékben megvalósulhasson. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbálja bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.

7. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;

 • Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

 • Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

 • Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;

 • Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

 • Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;

 • Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói (például klubok esetében);

 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

 • Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

8. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

9. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A szolgáltató nem vállal felelősséget az oldal szakértői által a felhasználók kérdéseire adott válaszokért.

10. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.elet-blog.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

 

Felhasználási feltételek letöltése PDF formátumban